Laittomista työsuhteen päättämistilanteista

Työsopimuslain mukaisesti työsuhteet ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu pysyviksi. Mikäli työsuhde solmitaan määräajaksi, sille pitää olla laillinen peruste. Määräaikainen työsuhde sitoo työsopimuksen molempia osapuolia.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Työsuhteet päätetään koeajan kuluessa koeaikapurkuna tai tämän jälkeen irtisanomisella tai purkamisella.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työntekijän suojaksi työsopimuslaissa on kuitenkin säädetty, että työssopimusta ei koeajallakaan saa purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Se, onko koeaikapurku tehty syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Velvoitteiden rikkomisen tai laiminlyöntien vakavuuden asteellakin on merkitystä; tietyissä tapauksissa irtisanomisoikeus edellyttää, että työntekijälle on annettu varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Toisaalta jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt velvoitteitaan niin vakavasti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista, varoitusta koskevia säännöksiä ei tarvitse noudattaa.

Välillä on tilanteita, jolloin työsuhde voidaan päättää jopa ilman irtisanomisaikaa. Tällöin on kyse työsuhteen purkamisesta. Työnantaja saa purkaa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Erittäin painavia syitä ei ole lueteltu työsopimuslaissa ja ne harkitaan tapauskohtaisesti. Melko vakiintuneesti on katsottu, että esimerkiksi mikäli työntekijä on varastanut työnantajalta jotakin, työnantajalla on ollut oikeus purkaa työsopimus päättymään välittömästi. Purkamistilanteessa tulee kuitenkin muistaa, että lähtökohtaisesti purkamisperusteeseen on vedottava kahden viikon kuluessa sen tiedoksi saamisesta. Jos työsuhdetta ei tässä ajassa pureta, peruste raukeaa.

Jos työnantaja on päättänyt työsuhteen laittomasti, työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen. Työsopimuslain vahingonkorvausta koskevien säännösten mukaisesti yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Mikäli työsuhde on päätetty koeajalla ja koeaikapurkuna, vähimmäiskorvausmäärää ei sovelleta eli korvaus voi olla esimerkiksi kuukauden palkkaa vastaava summa.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...