Tuotevastuu-blogi osa 13: Varoitukset ja käyttöohjeet

Varoituksista on jo aiemmin ollut puhetta, mutta asian tärkeyden vuoksi palaamme niihin vielä hieman tarkemmin. Varoitukset ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. Niitä lukevat käyttäjien lisäksi myös viranomaiset ja tuomarit, jos tuote on ollut osallisena onnettomuudessa. Tuotevastuunäkökulman ymmärtäminen on tärkeää niille henkilöille, jotka ovat vastuussa käyttötiedoista, pääasiassa käyttöohjeista, tuoteturvallisuusmerkinnöistä ja muista asiakkaille tuoteohjeiden muodossa lähetetyistä tiedoista. Laajempaan kohderyhmään kuuluvat myös tuotehallinta, tuotekehitys, tuoteturvallisuus ja markkinointi. Tämän jakson tarkoituksena on antaa hieman neuvoja siitä, mitä on otettava huomioon luotaessa tietoja, etenkin ottaen huomioon valmistajan velvollisuus varoittaa jäljellä olevista riskeistä ja antaa tietoa asiaankuuluvista tarkastuksista.

  • Laajaan soveltamisalaan kuuluu kaikki tuotteeseen liittyvä kirjallinen materiaali, kuten esitteet, mainokset, tekniset tiedot, online-sisältö internetissä jne.
  • Kapea soveltamisala sisältää kaikki tiedot, joita tarvitaan tuotteen turvalliseen käyttöön ja varoittamaan havaituista jälkiriskeistä. Näitä tietoja ovat mm. käyttöohjeet, koulutusmateriaali, turvallisuustiedotteet ja varoitukset.

Huolellisesti luodut käyttöohjeet ja varoitukset hyödyttävät sekä asiakkaita että valmistajaa. Asiakkaille tiedot ovat välttämättömiä, jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja oikein. Valmistajalle taas hyvin laaditut ohjeet ja varoitukset ovat perustana onnistuneelle puolustukselle tuotevastuuoikeudenkäynneissä. Erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla huolellisesti luodun tiedon arvoa ei voida liioitella, käyttöohjeet ja varoitukset ovat kulmakiviä puolustukselle. Edellyttäen toki että ne on laadittu aiemmin kerrotulla tavalla.

Käyttöä koskevia tietoja pidetään tuotteen erottamattomana osana, ja niitä on hallinnoitava sen mukaisesti. Seuraavia yleisiä neuvoja on noudatettava, ja niitä on täydennettävä markkina-alue- ja tuotealuekohtaisilla vaatimuksilla.

Tuotekehityksen aikana kaikki tuoteriskit on tunnistettava, analysoitava, arvioitava ja poistettava tai niitä on vähennettävä. Jos kaikkia riskejä ei voida poistaa, tiedot jäljellä olevista riskeistä on annettava tuotteen käyttäjille. Näiden tietojen perusteella käyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin riskien hallitsemiseksi. Tämä on yleinen ja maailmanlaajuinen vastuu, jota kutsutaan velvollisuudeksi varoittaa (duty to warn). Tämä velvollisuus kattaa kaikki jäljellä olevat riskit, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin riskeihin, jotka eivät ole käyttäjille ilmeisiä.

Käyttöä koskevien tietojen on sisällettävä kaikki ohjeet ja tiedot, jotka ovat välttämättömiä tuotteen turvallisen käytön kannalta aiottuun tarkoitukseen koko sen elinkaaren ajan. Eli jos uusia riskejä ilmenee sen jälkeen kun tuote on jo laskettu markkinoille, on niistäkin ilmoitettava käyttäjille.

Tarkkaa sisältöä koskevat ohjeet on haettava kyseiseen tuotteeseen sovellettavasta lainsäädännöstä, standardeista ja ohjeista. Esimerkiksi Euroopan konedirektiivissä määrätään selvästi, mitä koneiden käyttöohjeisiin on sisällytettävä. Toinen esimerkki on kemikaalilainsäädäntö, jolla on omat tietovaatimuksensa, jotka on annettava tuotteen mukana. Lisäksi sovellettavissa kansallisissa ja kansainvälisissä turvallisuusstandardeissa luetellaan ohjeiden vaadittu sisältö.

Tuotekohtaisten vaatimusten huomioon ottamisen lisäksi markkina-aluetta koskevat vaatimukset on yksilöitävä ja niitä on noudatettava. Ei ole epätavallista, että tietyillä markkina-alueilla (kuten Yhdysvalloissa, Australiassa) on lisävaatimuksia, joita ei ole muilla alueilla.

Jos ei ole olemassa suoraan sovellettavia tuotteisiin liittyviä määräyksiä, jotka edellyttäisivät tietoja käytettäväksi tietyssä muodossa, käytännön ratkaisu on määriteltävä tapauskohtaisesti. Yleinen velvollisuus varoittaa on kaikissa tapauksissa edelleen minkä tahansa tuotteen osalta, jolla on jäljellä olevia riskejä.

Käyttöohjeissa, erityisesti käyttöohjeissa, on oltava kuvaus aiotusta käytöstä ja tuotteen kohtuudella ennakoitavissa olevasta väärinkäytöstä. Tuotetta saa käyttää vain aiottuun tarkoitukseen; kaikki muu on kielletty.

Käyttöön annettavissa tiedoissa on oltava selkeät ja ymmärrettävät varoitukset kaikista jäljellä olevista riskeistä. Jäljellä olevat riskit ovat yksi riskinarviointien tulos. Tämä tarkoittaa, että asiaankuuluvat riskinarviointitulokset on toimitettava niille, jotka luovat tiedot käyttöä varten.

Vaikka tiedot kaikista jäljellä olevista riskeistä on sisällytettävä käyttöohjeisiin tai muihin tuotetietoihin, varoitusten ylikuormituksen välttämiseksi turvamerkinnöillä on ilmoitettava vain suurimmat vaarat aiheuttavat riskit. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ja osoitettava turvamerkkien soveltaminen. Turvamerkinnät voidaan sijoittaa itse tuotteeseen tai sen pakkaukseen sopivimman mukaan. Etiketit on sijoitettava siten, että ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja ennen vaaraan altistumista, todennäköisesti huomaavat ne: tuotteen päällä tai mahdollisen haitan lähteen välittömässä läheisyydessä. Tuoteturvallisuusmerkintöjen sijainti on selitettävä käyttöohjeissa siten, että käyttäjät voivat vaihtaa merkinnät, jos ne muuttuvat lukukelvottomiksi tuotteen elinkaaren aikana.  Merkinnöissä on selitettävä lyhyesti mahdolliset haitat ja toimenpiteet tällaisen haitan välttämiseksi.

Turvallisuuteen liittyvien tietojen on oltava selkeästi kirjoitettuja ja helposti ymmärrettäviä niille, jotka tarvitsevat tietoa. Tämä tarkoittaa, että käytettävät tiedot on annettava sen maan virallisella kielellä, jossa tuote saatetaan markkinoille, ja tarvittaessa asiakkaan ilmoittamalla kielellä. Jotta käyttäjille ymmärrettäviä tietoja voitaisiin antaa, eurooppalaisessa konedirektiivissä edellytetään, että käyttöä koskevat tiedot käännetään paikalliselle kielelle. Tekstissä on vältettävä liian monimutkaisia ilmaisuja ja käytettävä selkeää terminologiaa.

Jos käytetään kuvia, ne on valittava huolellisesti. Kuvien on lähetettävä sama viesti kuin itse teksti. Jos tuotteen ympärillä on esimerkiksi alue, jolla ei saa oleskella koneen olleessa käynnissä, kuvissakaan ei saa olla ketään tuolla alueella.

Ja vielä esimerkki käytännöstä. Disney’s Grand Floridian Resort and Span alueella Orlandossa oli havaittu alligaattoreita ja siellä oli käytetty varoituksena tällaista kylttiä:

Samalla seudulla oli toisessa paikassa käytössä tällainen varoitus:

Disneyn alueella tapahtui alligaattorin hyökkäys ihmisen kimppuun valitettavin seurauksin. Asiasta ei koskaan tullut oikeudenkäyntiä, vaan se sovittiin nopeasti. Disneyn sovintohalukkuuteen epäilemättä vaikutti kaksi asiaa, ensinnäkin se, että heillä oli tieto alueella olevista alligaattorista mutta eivät silti olleet ryhtyneet varotoimenpiteisiin. Ja toiseksi se tosiasia, että heidän varoituksensa verrattuna muiden käyttämiin varoituksiin oli umpisurkea.

Pitää siis huolehtia siitä, että omat varoitukset ovat vähintään yhtä hyvät kuin kilpailijoilla, mielellään jopa paremmat.

Lisää artikkeleita

24/03/2021
Identiteettivarkaus – mistä on kyse ja miten sen voi estää?

Identiteettivarkauksien määrä on noussut Suomessa räjähdysmäisesti: Yle uutisoi eilen 23.3.2021 nett...

03/07/2020
Force majeure ja korona, onko käsillä ylivoimainen este?

Koronaviruksen vuoksi asetetut poikkeustilasäännökset ja erinäiset rajoitukset ovat kuluvan kevään a...

30/08/2019
Velallisen epärehellisyys

Varsinkin yrittäjien on oltava varovaisia, jos yhtiö on ajautumassa konkurssiin. Velallisen epärehel...